โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์

นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ