โรงเรียนบ้านนาสีนวล

การศึกษาปฐมวัย

นางสาวสิริธร นามบุดดี

นางสาวสิริธร นามบุดดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาววัชรา ค้าสุกร

นางสาววัชรา ค้าสุกร

ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรินธร พิมพ์สระเกษ

นางสาวพัชรินธร พิมพ์สระเกษ

ครูผู้ช่วย
นางสาวกชกร พรมเลิศ

นางสาวกชกร พรมเลิศ

ครูอัตราจ้าง