โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา

        โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ตั้งเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2508 โดยนายสุจินต์ เพชรดี นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นผู้ดำเนินการจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านโคกสี มีนายประวิทย์  พรหมพา เป็นครูใหญ่ และทำการสอนคนเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ย้าย กลับไปโรงเรียนบ้านโคกสี และทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งผู้ที่มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมาคือนายสมาน  วัฒนกามินทร์ จาก พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2512 นายวินัย  ไตรยพิษ จาก  พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2514  นายประเสริฐ  สุวรรณทัต จาก พ.ศ.2514  ถึง พ.ศ.2550 นายพงษ์สวัสดิ์  คำผิว พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2558 และนายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2562

และ นายอดุลย์ชัย  สอนไชยา  พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้ทำการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  จนในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดสอนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2517 เมื่อรัฐบาลให้มีการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และย้ายระดับประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมามีการรับเด็กเล็กหรืออนุบาลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวลจึงเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  จนถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  พ.ศ.2550 โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการแปลงรุ่นที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ทำ MOU ในการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

1  นายประวิทย์  พรหมพา ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2508   –   2509

2  นายสมาน  วัฒนกามินทร์ ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2509   –   2512

3  นายวินัย  ไตรยพิษ ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2512   –   2514

4  นายประเสริฐ  สุวรรณทัต ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2514   –   2550

5  นายพงษ์สวัสดิ์  คำผิว ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2550    –  2558

6. นายศุภวุฒิ   พิมกินรีย์ ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2559    –  2562

7. นายอดุลย์ชัย  สอนไชยา ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ.  2562  ถึงปัจจุบัน

.

ที่ตั้งและขนาดโรงเรียนบ้านนาสีนวล

พื้นที่   เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ต่อมา ปี พ.ศ. 2511 นายประเสริฐ  สุวรรณทัต และชาวบ้านได้จับจองที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  พร้อมกับย้ายโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม นั้นมาตั้งใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ และในปี พ.ศ. 2517 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน  จำนวน  60,000 บาท  ซื้อที่ดินขยายออกไปทางทิศตะวันออกอีก 6 ไร่  ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ ได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว

ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 9 บ้านนาสีนวล ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร           เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการมีฐานะค่อนข้างยากจน  และ ประกอบอาชีพ ทำไร่อ้อย ทำนา ไร่มันสำปะหลัง ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และอาชีพประมงน้ำจืดในลำน้ำสงคราม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการมีทั้งหมด 5 หมู่บ้านดังนี้

1  บ้านนาสีนวล หมู่ 5 ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

2  บ้านนาสีนวล หมู่ 6  ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

3  บ้านนาสีนวล หมู่ 9  ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

4  บ้านนาสีนวล หมู่ 11  ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

5  บ้านทรายทอง หมู่ 8   ตำบลหนองแปน  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

และยังมีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

บ้านดงสง่า หมู่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บ้านดงสง่า หมู่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บ้านสามแยกไชยยานนท์   ตำบลห้วยหลัว   อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

บ้านห้วยทราย  ตำบลห้วยหลัว   อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

บ้านม่วง  ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

ปรัชญาโรงเรียน

 “สุธมฺมปญฺญา   โลกสฺสมิงฺ   ปชฺโชโต ความหมาย   คุณธรรมดีและมีปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

คำขวัญของโรงเรียน   “คุณธรรมดี   ดนตรีเด่น   เน้นวิชาการ   ชำนาญกีฬา   ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้   หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารงานอย่างมืออาชีพ       ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์      โรงเรียนดี   มีคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย

อัตลักษณ์   เก่ง   ICT   ดนตรีเด่น 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจามจุรี

สีประจำโรงเรียน สี ฟ้า   –    ขาว

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ความหมายของตราสัญลักษณ์

1.  น.ส.น.   หมายถึง  ตัวอักษรสีทองเป็นตัวอักษรย่อ  โรงเรียนบ้านนาสีนวล

สีทอง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  โรงเรียนจะจัดการศึกษามุ่งจัด

การศึกษาเพื่อให้เจริญรุ่งเรือง พัฒนา

2.  ดอกบัวหลวง 4 ดอก           หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน ผ่องใสทางการศึกษา และเป็น

                                          สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  ช่วงชั้น และการจัดการศึกษา

                                          เพื่อมุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคน

                                          ดี  คนเก่ง และมีความสุข

3.  กรอบในสีทอง 8  เหลี่ยม หมายถึง  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ,ให้ก่อเกิดความ

                                          เจริญรุ่งเรือง  โดยยึดหลักคุณธรรมที่ดีพื้นฐาน 8 ประการ

4.  พื้นกรอบนอก 6 เหลี่ยมพื้นสีฟ้า หมายถึง  บริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  6 ข้อ โดย

                                         ใช้โรงเรียนและชุมชนในเขตลุ่มน้ำสงครามเป็นฐาน

5. ปรัชญาการจัดการศึกษา สุธมฺมปญฺญา   โลกสฺสมิงฺ ปชฺโชโต     อ่านว่า

             “สุ – ทำ – มะ – ปัน – ยา – โล – กัด – สะ – หมิง – ปัด – โช – โต” 

ความหมาย  คุณธรรมดีและมีปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก