โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์

นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์

ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววีระนุช มะโนวัน

นางสาววีระนุช มะโนวัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายฤนาศ แสงศรี

นายฤนาศ แสงศรี

นักการภารโรง
นายเทวนาท กองสุข

นายเทวนาท กองสุข

นักการภารโรง