โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรอนงค์ แจ่มพิศ

นางอรอนงค์ แจ่มพิศ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศิรินันท์ ดาวเศรษฐ์

นางศิรินันท์ ดาวเศรษฐ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายธนภูมิ ดีพรม

นายธนภูมิ ดีพรม

ครู
นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์

นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์

ครู
นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ

นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ

ครูผู้ช่วย
นายนัฐกานต์ อิัมพัฒน์

นายนัฐกานต์ อิัมพัฒน์

ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรัชญา รถไพรี

นางสาวจิรัชญา รถไพรี

วิทยากรภายนอก