โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจุทามาศ ราชสิน

นางสาวจุทามาศ ราชสิน

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชัยภัทร หลักคำ

นายชัยภัทร หลักคำ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายธราดล พิลาพรม

นายธราดล พิลาพรม

ครู