โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ชัย สอนไชยา

นายอดุลย์ชัย สอนไชยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวชิรายุทธ จอกทอง

นายวชิรายุทธ จอกทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายดิเรก คำทะเนตร

นายดิเรก คำทะเนตร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา