โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายนพณัฐ ปวงสุข

นายนพณัฐ ปวงสุข

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นายพชร โสภาพงษ์

นายพชร โสภาพงษ์

ครู
นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์

นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์

ครู
ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ นาดอน

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ นาดอน

ครูผู้ช่วย
นายนัฐกานต์ อิ้มพัฒน์

นายนัฐกานต์ อิ้มพัฒน์

ครูผู้ช่วย