โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นายจีระศักดิ์ ราสุนนท์

นายจีระศักดิ์ ราสุนนท์

ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวจริยา ศิริวาลย์

นางสาวจริยา ศิริวาลย์

ครู

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอนงค์วิไล กงลีมา

นางสาวอนงค์วิไล กงลีมา

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพัชรินธร พิมพ์สระเกษ

นางสาวพัชรินธร พิมพ์สระเกษ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมยุรา สุวรรณรัตน์

นางสาวมยุรา สุวรรณรัตน์

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกมลรัตน์ ใยวังหน้า

นายกมลรัตน์ ใยวังหน้า

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายธราดล พิลาพรม

นายธราดล พิลาพรม

ครู

หัวหน้างานแผนงบประมาณ/ หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นายกรชวัล แก้วก้อย

นายกรชวัล แก้วก้อย

ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายอดิพงษ์ จันทร์ไทย

นายอดิพงษ์ จันทร์ไทย

ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิรัชญา รถไพรี

นางสาวจิรัชญา รถไพรี

วิทยากรพิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน