โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางอรอนงค์ แจ่มพิศ

นางอรอนงค์ แจ่มพิศ

ครูขำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล

นางสาววัชรา ค้าสุกร

นางสาววัชรา ค้าสุกร

ครูผู้ช่วย
นางสาวจินตนา วงค์เมืองจันทร์

นางสาวจินตนา วงค์เมืองจันทร์

ครูผู้ช่วย