โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวอลิษา มาลาทอง

นางสาวอลิษา มาลาทอง

ครู

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวสิริธร นามบุดดี

นางสาวสิริธร นามบุดดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้าวิชาการปฐมวัย

นางสาวพิมพ์นิภา จ้อยจีด

นางสาวพิมพ์นิภา จ้อยจีด

ครู

หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 1

นายธนภูมิ ดีพรม

นายธนภูมิ ดีพรม

ครู

หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2

นายภาคิน วรรณแสง

นายภาคิน วรรณแสง

ครู

หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 3

นางศิรินันท์ ดาวเศรษฐ์

นางศิรินันท์ ดาวเศรษฐ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 4

นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ

นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานวัดผล

นางสาวกีรติกา สิทธิสิริโกศล

นางสาวกีรติกา สิทธิสิริโกศล

ครูผู้ช่วย

หัวหน้างานทะเบียน

นายชัยภัทร หลักคำ

นายชัยภัทร หลักคำ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวนิตยา ภูดอนนาง

นางสาวนิตยา ภูดอนนาง

ครู

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวจุฑามาศ ราชสิน

นางสาวจุฑามาศ ราชสิน

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์

นางสาวเบญญาดา ฝ่ายสงฆ์

ครู
นายชานน ศรีวรกุล

นายชานน ศรีวรกุล

ครู
นางสาวกชกร พรมเลิศ

นางสาวกชกร พรมเลิศ

ครูอัตราจ้าง