โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์

นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพชร โสภาพงษ์

นายพชร โสภาพงษ์

ครู
นางสาวพมพ์นิภา จ้อยจีด

นางสาวพมพ์นิภา จ้อยจีด

ครูผู้ช่วย
นางสาวมยุรา สุวรรณรัตน์

นางสาวมยุรา สุวรรณรัตน์

ครูผู้ช่วย