โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ นาดอน

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ นาดอน

ครูผู้ช่วย