โรงเรียนบ้านนาสีนวล

S__1312057
S__1312059
S__1312061
S__1312060
S__1312075
S__1312077
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม
นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยได้เรียนเชิญ พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปญฺโญ, พระใบฏีกาธรรมรงค สิริภทฺโท,พระเติมศักดิ์ กิตฺติธโรและพระสุวิพรม สุวิชาโน เป็นพระวิทยากร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ที่ดี ให้แก่นักเรียนนำไปป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีและร่วมถึงหลักคำสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน