โรงเรียนบ้านนาสีนวล

Author: Nattakan Imput

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม
นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยได้เรียนเชิญ พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปญฺโญ, พระใบฏีกาธรรมรงค สิริภทฺโท,พระเติมศักดิ์ กิตฺติธโรและพระสุวิพรม สุวิชาโน เป็นพระวิทยากร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ที่ดี ให้แก่นักเรียนนำไปป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีและร่วมถึงหลักคำสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2567
โรงเรียนบ้านนาสีนวล นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ คุณครูกมลรัตน์ ใยวังหน้า กลุ่มสาระการเรียนนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้มาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขออวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานต่อไป

Read More