โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านนาสีนวลได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม
นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยได้เรียนเชิญ พระสมุห์สมบูรณ์ อธิปญฺโญ, พระใบฏีกาธรรมรงค สิริภทฺโท,พระเติมศักดิ์ กิตฺติธโรและพระสุวิพรม สุวิชาโน เป็นพระวิทยากร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ที่ดี ให้แก่นักเรียนนำไปป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีและร่วมถึงหลักคำสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้ร่วมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งโดยในพิธีนักเรียน กล่าวบทไหว้ครูและนำพานขึ้นไหว้ เพ่ือแสดงความเคารพความกตัญญู พร้อมทั้งผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตร ชื่นชม พร้อมทั้งให้โอวาท
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูและนักเรียน ณ
อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านนาสีนวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาสีนวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ได้จัดกิจกรรมแข่งขันการวาดภาพระบายสีและแต่งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษการสูบบุหรี่ พร้อมร่วมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่
ในชุมชนบ้านนาสีนวล เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ชุมชนได้ตระหนักถึงภัยจากการสูบบุหรี่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ได้มีการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ทางประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายบุญช่วย ต่างใจเย็น นายอุดลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลและ
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอห้องประชุมร่วมสานฝัน โรงเรียนบ้านนาสีนวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2567
โรงเรียนบ้านนาสีนวล นำโดย นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวชิรายุทธ จอกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ คุณครูกมลรัตน์ ใยวังหน้า กลุ่มสาระการเรียนนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้มาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านนาสีนวล ขออวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานต่อไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ฯ พร้อมคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของโรงเรียนบ้านนาสีนวล

Read More