โรงเรียนบ้านนาสีนวล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายภาคิน วรรณแสง

นายภาคิน วรรณแสง

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดิเรก คำทะเนตร

นายดิเรก คำทะเนตร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายนพณัฐ ปวงสุข

นายนพณัฐ ปวงสุข

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวนิตยา ภูดอนนาง

นางสาวนิตยา ภูดอนนาง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจินตนา วงค์เมืองจันทร์

นางสาวจินตนา วงค์เมืองจันทร์

ครูผู้ช่วย
นายกรชวัล แก้วก้อย

นายกรชวัล แก้วก้อย

ครู อัตราจ้าง
นางสาวอลิษา มาลาทอง

นางสาวอลิษา มาลาทอง

ครู